Izdelek ima stvarno napako, če nima:
    • lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo;
    • lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana     oziroma bi mu morala biti znana;
    • lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
    • če je prodajalec kupcu izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom.
Stvarno napako na kupljenem izdelku lahko kupec uveljavlja pri nakupu kateregakoli izdelka spletne trgovine, če denimo izdelek ne deluje, če nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali če kako drugače ni skladen s ponudbo, ki je bila v zvezi z njim objavljena na spletni trgovini. 
Ko kupec uveljavlja stvarno napako na izdelku lahko sam izbira med štirimi pravicami, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov, pri čemer lahko zahteva:
    • odpravo napake,
    • zamenjavo izdelka z novim brezhibnim izdelkom,
    • vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako,
    • vračilo plačanega zneska.
Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti družbo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
Družba ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
Če je predmet pogodbe med družbo in kupcem rabljena stvar, družba ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.
Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.
Kupec lahko uveljavljanje stvarne napake v zvezi z izdelkom pri družbi tako, da ji:

- posebnega spletnega obrazca za pritožbo, ki je na voljo tukaj:
    https://www.tempo-kondela.sk/reklamacie/nova-reklamacia.php?lang=slo

- ali elektronskega naslova družbe: 
[email protected] 

pošlje sporočilo, v katerem navede katere izdelke je kupil od družbe in kdaj, ter kakšno stvarno napako je zaznal, pri čemer je priporočljivo, da v sporočilo umestiti tudi račun, ki mu ga je družba izdala v zvezi z nakupom zadevnega izdelka oziroma druga dokazila, ki dokazujejo, da je izdelek kupil pri družbi (npr. elektronsko sporočilo, ki vsebuje potrditev naročila). Priporočeno je, da se v sporočilo vključi tudi slikovno gradivo, videoposnetek, ali drugo gradivo, ki pojasnjuje očitano stvarno napako. Po potrebi vas bomo zaprosili za možnost, da izdelek s stvarno napako pregledamo (npr. bomo na lastne stroške organizirali pošiljanje oziroma prevzem izdelka v pregled).
Obvestilo o obstoju stvarne napake lahko kupec sporoči družbi tudi osebno, pri čemer mu bo družba v takem primeru izdala potrdilo o tem.
Ko družba prejme kupčevo sporočilo o uveljavljanju obstoja stvarne napake (reklamacijo) in v kolikor se družba z obstojem stvarne napake strinja, bo družba predlaganemu zahtevku kupca (odprava napake, menjava izdelka, vrnitev sorazmernega dela kupnine, vračilo plačanega zneska) ugodila najkasneje v osmih dneh po prejemu zahteve po uveljavitvi stvarne napake (reklamacije), pri čemer bo družba v morebitnih primerih, ko bi uveljavljeni zahtevek kupca terjal dlje časa za izvršitev (npr. dlje časa za izvedbo popravila), kupca znotraj opisanega osem dnevnega roka o tem opozorila, ter se z njim uskladila glede nadaljnjega postopanja.
Tudi če se z zatrjevanim obstojem stvarne napake družba ne bo strinjala, bo družba kupcu prav tako odgovorila v roku osmih dni. 
Če v navedenem roku kupec ne dobi odgovora družbe v zvezi s tem, lahko poda prijavo na Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana, T: 01 280 87 00 , elektronski naslov: [email protected].
Družba ima vzpostavljen tudi sistem za obravnavanje drugih pritožb z zvezi z izdelki oziroma nakupom na spletni trgovini. Glede morebitne pritožbe se lahko uporabnik oziroma kupec obrne na družbo prek:

- elektronski naslov družbe: 
    • [email protected]

- ali fizični naslov družbe: 
    • KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín 027 44, Slovaška republika,

Družba bo v petih delovnih dneh potrdila, da je prejela pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestila uporabnika oziroma kupca o poteku postopka s pritožbo. Družba si bo prizadevala po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med družbo in uporabnikom oziroma kupcem izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
Za te splošne pogoje in za vse spore med družbo in uporabnikom oziroma kupcem velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo.
Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo veljavna določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.