Darilo ob vsakem nakupu nad 200 €

Pravilnik o zasebnosti

 1. Načela obdelave osebnih podatkov

Družba KONDELA s.r.o. s sedežem na naslovu Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín, ID št. 36 409 154 (v nadaljevanju: upravljavec) je v skladu z Uredbo 2016/679 GDPR o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Uredba) in Zakonom št. 18/2018 Z.z. o varstvu osebnih podatkov ter o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov (v nadaljevanju: Zakon), razvila varnostne ukrepe, ki jih redno posodablja. Opredeljujejo obseg in način varnostnih ukrepov, potrebnih za odpravo in zmanjšanje groženj in tveganj, ki delujejo na informacijski sistem, da se zagotovi:

 • razpoložljivost, celovitost in zanesljivost sistemov upravljanja z uporabo najsodobnejše tehnologije,

 • varovanje osebnih podatkov pred izgubo, poškodbo, krajo, spreminjanjem in uničenjem ter ohranjanje njihove zaupnosti,

 • prepoznavanje in preprečevanje morebitnih težav in virov motenj.

Kontakt odgovorne osebe (Data protection Officer): [email protected]

 

 1. Pravilnik o zasebnosti

Vaši osebni podatki bodo varno shranjeni v skladu s pravilnikom o hrambi podatkov in le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena obdelave. Dostop do osebnih podatkov imajo samo osebe, ki jih upravljavec pooblasti za obdelavo osebnih podatkov in ki obdelujejo osebne podatke na podlagi navodil upravljavca. Vaši osebni podatki bodo varnostno kopirani v skladu s politiko upravljavca. Osebni podatki, shranjeni na mestih za shranjevanje varnostnih kopij, se uporabljajo za preprečevanje varnostnih incidentov, do katerih bi lahko prišlo zlasti zaradi kršitev varnosti ali poškodb celovitosti obdelanih podatkov.

 

 1. Opredelitve pojmov:

  1. osebni podatki“ so vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo (posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiva fizična oseba je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti s sklicevanjem na identifikatorje, kot so ime, identifikacijska številka, lokacija, spletni ID, ali s sklicevanjem na enega ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe;

  2. obdelava“ je dejanje ali niz dejanj v zvezi z osebnimi podatki ali nizom osebnih podatkov, kot so pridobivanje, zapisovanje, evidentiranje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, obdelava ali spreminjanje, iskanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, deljenje ali druga vrsta posredovanja podatkov, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje z avtomatskimi ali neavtomatskimi sredstvi;

  3. omejitev obdelave“ je identifikacija shranjenih osebnih podatkov z namenom omejitve njihove obdelave v prihodnosti;

  4. profiliranje“ zavzema vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo teh osebnih podatkov za oceno nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali napovedovanje vidikov zadevnega posameznika v zvezi z delovno uspešnostjo, finančnim stanjem, zdravjem, osebnimi preferencami, interesi, zanesljivostjo, vedenjem, lokacijo ali gibanjem;

  5. informacijski sistem“ je vsak organiziran niz osebnih podatkov, ki je dostopen v skladu z določenimi merili, ne glede na to, ali je sistem centraliziran, decentraliziran ali porazdeljen na funkcionalni ali geografski podlagi;

  6. upravljalec“ je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov; kadar so nameni in sredstva take obdelave določeni v pravu EU ali države članice, se lahko upravljalec ali posebna merila za njegovo določitev določijo v pravu EU ali države članice;

  7. posrednik“ je fizična ali pravvna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljalca;

  8. tretja oseba“ je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljalec, posrednik in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov na podlagi neposrednega pooblastila upravljalca ali posrednika;

  9. soglasje posameznika“ je vsaka prostovoljna, konkretna, informirana in nedvoumna izjava volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki z izjavo ali nedvoumnim potrditvenim dejanjem privoli v obdelavo osebnih podatkov v zvezi z njim;

  10. kršenje varstva podatkov“ je kršitev varnosti, ki povzroči naključno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do prenesenih, shranjenih ali drugače obdelanih osebnih podatkov;

  11. ustrezen in utemeljen ugovor“ je ugovor zoper osnutka odločbe, da je prišlo oz. če je prišlo do kršitve te uredbe oz. ali je predvideni ukrep v zvezi z upravljalcem ali posrednikom v skladbu s to uredbo, kar mora jasno pokazati resnost tveganj, ki jih osnutek sklepa predstavlja za temeljne pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ter po potrebi za prosti prekot osebnih podatkov znotraj EU.


 

 1. Nameni obdelave osebnih podatkov

Namen

Izvajanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali sprejetje predpogodbenih ukrepov na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravna podlaga

Člen 6 odstavek 1 b) predpisi

Seznam osebnih podatkov

- naslov

- ime in priimek

- podpis

- naslov

- e-pošta

- telefonska številka

- naslov za dostavo

Kategorije posameznikov

Kupci

Kategorija upravičencev

Transportna podjetja:

 • Geis SK, s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31324428

 • DHL Express (Slovakia) s.r.o., Letisko M.R. Štefánika, 820 01 Bratislava, IČO: 31342876

 • 123Kurier, s. r. o.. Tomanoczyho 378, 027 43 Nižná, IČO: 46598863

Posredniki

-

Obdobje hranjenja podatkov

V obsegu, ki ga zahteva zakonodaja

Čezmejni prenos

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ni izvedljiv

 

Namen

eShop

Pravna podlaga

Člen 6 odstavek 1 f) predpisi

Seznam osebnih podatkov

Uporabniški račun:

- ime in priimek

- e-pošta

- telefonska številka

- datum rojstva

- naslov stalnega prebivališča

- naslov za dostavo

Opis

Registracija strank in registracija nakupov v trgovini eShop.

Kategorije posameznikov

Kupci

Kategorija upravičencev

Transportna podjetja:

 • Geis SK, s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31324428

 • DHL Express (Slovakia) s.r.o., Letisko M.R. Štefánika, 820 01 Bratislava, IČO: 31342876

 • 123Kurier, s. r. o.. Tomanoczyho 378, 02743 Nižná, IČO: 46598863

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

Posredniki

-

Obdobje hranjena podatkov

Za obdobje registracije v trgovini eShop

Čezmejni prenos

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo se ne izvaja


 

Namen

Evidenca zahtev

Pravna podlaga

v členu 6. odstavka 1(a) uredbe (posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov za enega ali več posebnih namenov).

Seznam osebnih podatkov

- ime in priimek

- naslov

- telefonska številka

- e-mail

Popis

Osebni podatki, ki jih obdelujemo prek kontaktnih obrazcev na našem spletnem mestu in e-pošte, se obdelujejo samo za obdelavo vaše zahteve. Z izpolnitvijo in oddajo prijavnega obrazca soglašate z obdelavo osebnih podatkov po členu 6. odstavka 1(a) uredbe. Svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli pred iztekom navedenega obdobja prekličete tako, da zahtevo pošljete na naslednji e-poštni naslov: [email protected] ali pošljete zahtevo na naslov upravljavca podatkov z besedilom "GDPR preklic privolitve" na ovojnici. Upravljavec izjavlja, da bodo v primeru pisne zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, za prenehanje obdelave osebnih podatkov pred zgoraj navedenim obdobjem osebni podatki izbrisani v 30 dneh po prejemu preklica privolitve.

Kategorije posameznikov

Kupci in potencialne stranke

Posredniki

-

Obdobje hranjenja podatkov

1 leto

Čezmejni prenos

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo se ne izvaja

 

Namen

Live chat

Pravna podlaga

čl. 6 ods. 1 a) predpisi

Osebne podatke, ki jih obdelujemo prek spletnega klepeta, objavljenega na našem spletnem mestu, obdelujemo samo za obdelavo vaše zahteve. Z izpolnitvijo in oddajo zahtevka soglašate z obdelavo svojih osebnih podatkov po členu 6 odstavek 1(a) uredbe (posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov).

Seznam osebnih podatkov

- ime in priimek

- e-mail

- telefonska številka

- IP naslov

Kategorije posameznikov

Kupci in potencialne stranke

Posredniki

nolimit | DEVELOPERS, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, SR

Obdobje hranjenja podatkov

1 leto

Čezmejni prenos

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo se ne izvaja 

Namen

Program zvestobe

Pravna podlaga

čl. 6 ods. 1 b) predpisi

Seznam osebnih podatkov

- ime in priimek

- naslov stalnega prebivališča

- država

- e-pošta

- telefonska številka

Kategorije posameznikov

Kupec

Posredniki

-

Obdobje hranjenja podatkov

1 leto po odjavi iz trgovine eShop

Čezmejni prenos

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo se ne izvaja

 

Namen

Obdelava računovodskih dokumentov

Pravna podlaga

Člen 6. 1(c) uredbe v smislu Zakona št. 431/2002 Coll. o računovodstvu, s spremembami, Zakona št. 222/2004 Coll. o davku na dodano vrednost, s spremembami, Zakona št. 40/1964 Coll. o civilnem zakoniku, s spremembami

Seznam osebnih podatkov

- naslov

- ime in priimek

- telefonska številka

- številka računa

- e-pošta

- podpis

Kategorije posameznikov

Fizične osebe, ki jim je nastala obveznost plačila

Posredniki

-

Obdobje hranjenja podatkov

v skladu z Zakonom št. 395/2002 Z. o arhivih in registrih

Čezmejni prenos

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo se ne izvaja


 

Namen

Reklamacije

Pravna podlaga

čl. 6 ods. 1 c) predpisi

40/1964 Coll., civilni zakonik, kakor je bil spremenjen, Zakon št. 250/2007 Coll., o varstvu potrošnikov in o spremembah Zakona Slovaškega narodnega sveta št. 372/1990 Coll., o prekrških, kakor je bil spremenjen z Zakonom št. 397/2008 Coll.

Seznam osebnih podatkov

- ime in priimek

- naslov

- e-pošta

- telefonska številka

- podpis

Kategorije posameznikov

Kupec/potrošnik

Upravičenci

FERKON s.r.o., Závodná 264/13, Nižná 027 43

Posredniki

-

Obdobje hranjenja podatkov

10 let

Čezmejni prenos

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo se ne izvaja 

Namen

Izterjava dolgov

Pravna podlaga

člen 6. 1(c) uredbe

na podlagi zakona št. 162/2015 Coll., zakonik o upravnem postopku, zakona št. 160/2015 Coll., zakonik o civilnem postopku, zakona št. 301/2005 Coll., zakonik o kazenskem postopku, zakona št. 233/1995 Coll., zakonik o izvršilnem postopku, zakon št. 7/2005 Coll., zakon o stečaju in prestrukturiranju

Seznam osebnih podatkov

- ime in priimek

- EMŠO

- naslov

Kategorije posameznikov

Fizične in pravne osebe v vlogi strank v postopku

Posredniki

-

Obdobje hranjenja podatkov

5 let

Čezmejni prenos

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo se ne izvaja


 

Namen

Izvršbe

Pravna podlaga

čl. 6 ods. 1 c) predpisi

v skladu z zakonom št. 59/2018 Coll. o sodnih izvršiteljih in izvršilni dejavnosti (zakonik o izvršbi)

Seznam osebnih podatkov

Rutinski osebni podatki, drugi osebni podatki, odkriti ali posredovani med postopkom

Kategorije posameznikov

Fizična oseba - stranka v izvršilnem postopku, statutarni organ ali druga oseba, pooblaščena za delovanje v imenu stranke v postopku

Posredniki

-

Obdobje hrajenja podatkov

7 let

Čezmejni prenos

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo se ne izvaja


 

Namen

Evidenca iskalcev zaposlitve

Pravna podlaga

čl. 6 ods. 1 a) predpisi

Seznam osebnih podatkov

- naslov

- ime

- priimek

- naslov prebivališča

- in vse druge informacije, potrebne za preverjanje izpolnjevanja pogojev za delovno mesto.

Opis

Upravljalec bo kontaktiral le izbrane kandidate.

 

Osebni podatki se ne bodo uporabljali za avtomatizirano odločanje o posameznikih, vključno z oblikovanjem profilov.

 

Svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli pred iztekom navedenega obdobja prekličete tako, da pošljete zahtevo na naslednji e-poštni naslov: [email protected] ali pošljete zahtevo na naslov upravljavca podatkov z besedilom "Preklic privolitve po GDPR" na ovojnici. Upravljavec izjavlja, da bodo v primeru pisne zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, za prenehanje obdelave osebnih podatkov pred zgoraj navedenim obdobjem osebni podatki izbrisani v 30 dneh po prejemu preklica privolitve.

Kategorije posameznikov

Iskalci zaposlitve

Posredniki

-

Obdobje hranjenja podatkov

Osebni podatki se hranijo eno leto po podani privolitvi.

Čezmejni prenos

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo se ne izvaja


 

Namen

Newsletter

Pravna podlaga

čl. 6 ods. 1 a) predpisi

Seznam osebnih podatkov

- e-mail naslov

Popis

Če želite, se lahko naročite na naše novice, ki so na voljo na naši spletni strani www.kondela.sk . Osebni podatki bodo obdelani samo za namene pošiljanja sporočil z novicami na e-poštni naslov, ki ste ga navedli. S prijavo na novice se strinjate z obdelavo vaših osebnih podatkov. Osebni podatki se obdelujejo po členu 6 1(a) uredbe. Vaš e-poštni naslov bo v obdelavi, dokler se ne odjavite. Odjavite se lahko tako, da kliknete na povezavo "odjava", ki je na voljo v vsakem sporočilu z novicami, ki ga prejmete od nas. Po odjavi ne boste več prejemali naših sporočil o novicah. Obseg obdelovanih osebnih podatkov: e-poštni naslov.

Kategorije posameznikov

Kupci in potencialne stranke

Kategorija upravičencev

Vaši osebni podatki, povezani s trženjem, se lahko posredujejo našim partnerjem, ki za upravljavca izvajajo delne dejavnosti obdelave osebnih podatkov, zlasti na področju trženja in raziskav zadovoljstva.

Posredniki

-

Obdobje hranjenja podatkov

Osebni podatki se hranijo eno leto po podani privolitvi.

Čezmejni prenos

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo se ne izvaja


 

Namen

Register predstavnikov dobaviteljev in strank

Pravna podlaga

čl. 6 ods. 1 f) predpisi

Seznam osebnih podatkov

- ime, priimek

- naziv delovnega mesta

- razvrstitev delovnih mest

- funkcionalna razvrstitev

- osebna številka uslužbenca

- oddelek

- kraj zaposlitve

- številka telefona in telefaksa

- e-poštni naslov delovnega mesta

- in identifikacijski podatki delodajalca

Kategorije posameznikov

Predstavniki ali zaposleni pri dobaviteljih in strankah

Posredniki

-

Obdobje hranjenja podatkov

10 let po koncu pogodbe ali poslovnega razmerja

Čezmejni prenos

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo se ne izvaja


 

Namen

VIDEO nadzor

Pravna podlaga

čl. 6 ods. 1 f) predpisi

Seznam osebnih podatkov

- video posnetek nadzorovanega območja

Opis

Nekateri naši prostori so opremljeni z informacijskim sistemom s kamerami, ki nadzoruje prostore upravljavca, da bi zaščitili lastnino. Posnetki iz sistema CCTV se ne razkrivajo tretjim osebam. Na voljo so samo pooblaščenim osebam upravljavca in strokovnjakom za informacijsko tehnologijo, ki na njih izvajajo vzdrževanje. Osebni podatki, zbrani s sistemom CCTV, se uporabljajo za zaščito premoženja in pridobivanje dokazov v upravnih postopkih, kadar se osebni podatki, zbrani s sistemom CCTV, uporabljajo kot dokaz v tekočih upravnih postopkih. Lahko se razkrijejo sodiščem in organom, ki sodelujejo v kazenskih ali prekrškovnih postopkih.

Kategorije posameznikov

- zaposleni

- osebe, ki se gibljejo na nadzorovanem območju

Posredniki

-

Obdobje hranjenja podatkov

če se izdelan zapis ne uporablja za namene kazenskega postopka ali postopka o prekršku, se zapis samodejno uniči s programiranjem v petih dneh od dneva, ki sledi dnevu, ko je bil zapis izdelan.

Čezmejni prenos

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo se ne izvaja 

Namen

Neposredno trženje

Pravna podlaga

čl. 6 ods. 1 f) predpisi

Seznam osebnih podatkov

- ime in priimek

- naslov

- telefonska številka

- e-pošta

Kategorije posameznikov

Kupec

Kategorije upravičencev

Vaši osebni podatki, povezani s trženjem, se lahko posredujejo našim partnerjem, ki za upravljavca izvajajo delne dejavnosti obdelave osebnih podatkov, zlasti na področju trženja in raziskav zadovoljstva.

Posredniki

-

Obdobje hranjenja podatkov

za čas trajanja pogodbenega ali poslovnega razmerja

Čezmejni prenos

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo se ne izvaja


 


 

 1. Pravice posameznikov

  1. Pravica do umika soglasja - če Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, imate pravico to privolitev kadar koli preklicati. Svoje soglasje lahko prekličete elektronsko in pisno na naslov odgovorne osebe, z obvestilom o preklicu soglasja ali osebno na našem sedežu. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki smo jih o Vas obdelali na podlagi te privolitve.

  2. Pravica do dostopa - imate pravico do kopije osebnih podatkov, ki jih hranimo o Vas ter informacije o tem, kako uporabljamo vaše osebne podatke. V večini primerov Vam bodo Vaši osebni podatki posredovani v pisni obliki na papirju, razen če zahtevate drugačen način posredovanja. Če ste te informacije zahtevali v elektronski obliki, Vam jih bomo posredovali v elektronski obliki, če bo to tehnično mogoče.

  3. Pravica do popravila podatkov - sprejemamo razumne ukrepe, da zagotovimo točnost, popolnost ter aktualnost informacij, ki jih hranimo o Vam. Če menite, da so podatki, ki jih hranimo netočni, nepopolni ali zastareli, nas prosite, da jih spremenimo, posodobimo ali dopolnimo.

  4. Pravica do izbrisa (biti pozabljeni) - imate pravico zahtevati, da izbrišemo Vaše osebne podatke, na primer, če osebni podatki, ki smo jih zbrali o Vas, niso več potrebni za izpolnitev prvotnega namena obdelave. Vendar je treba vašo pravico obravnavati glede na vse ustrezne okoliščine. Na primer, morda imamo določene zakonske in regulativne obveznosti, kar pomeni, da morda ne bomo mogli izpolniti Vaše zahteve.

  5. Pravica do omejene obdelave podatkov - v določenih okoliščinah imate pravico zahtevati, da prenehamo uporabljati Vaše osebne podatke. To na primer vključuje primere, ko menite, da so osebni podatki, ki jih hranimo o Vas netočni, ali ko menite, da Vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več.

  6. Pravica do prenosljivosti podatkov - v določenih okoliščinah imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, prenesemo na drugo oz. tretjo osebo po Vaši izbiri. Vendar pravica do prenosljivosti velja le za osebne podatke, ki smo jih od Vas pridobili na podlagi privolitve ali na podlagi pogodbe, katere ste stranka.

  7. Pravica do pritožbe - imate pravico na pritožbo glede obdelave na podlagi naših zakonitih interesov. Če nimamo prepričljivega zakonitega razloga za obdelavo in temu ugovarjate, Vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali.

 

Če menite, da so kateri koli osebni podatki, ki jih hranimo o vas, nepravilni ali nepopolni, se obrnite na nas.

Če se želite pritožiti nad načinom obdelave Vaših osebnih podatkov, se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov po elektronski pošti na naslov:
[email protected] ali pisno na naslov: 

KONDELA s.r.o.

Vojtaššákova 893

027 44 Tvrdošín

 

Naša pooblaščena oseba bo preučila Vašo pritožbo in skupaj z Vami rešila zadevo.
 

Če menite, da se Vaši osebni podatki obdelujejo nepošteno ali nezakonito, lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu, ki je Urad za varstvo osebnih podatkov Slovaške republike, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; telefonska številka: +421 /2/ 3231 3214; e-pošta: [email protected], https://dataprotection.gov.sk .


Revidirano dne 22
.6.2022

Naše prednosti

95 % blaga je na zalogi

95 % blaga je na zalogi

Izvedite več
Dostava za nakup nad 400 Eur brezplačna!

Dostava za nakup nad 400 Eur brezplačna!

Izvedite več
100% varen nakup in možnost vračila kupnine

100% varen nakup in možnost vračila kupnine

Izvedite več
 • Jezik
 • Izdelki, ki vas čakajo v primerjalniku: Primerjaj

  Center za nastavitev piškotkov

  • Vaša zasebnost
  • Nujno potrebni piškotki:
  • Piškotki za učinkovitost:
  • Funkcionalni piškotki:
  • Piškotki za trženje: